Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

วัยรุ่นส่วนใหญ่มักว้าวุ่นใจเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งมักมีผลต่อสภาวะจิตใจของวัยรุ่นทำให้เกิดความสับสน ว้าวุ่น ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ หากวัยรุ่นไม่สามารถปรับตัวหรือ เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากมาย การตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของวัยรุ่นจะช่วยให้สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี สำหรับปัญหาของวัยรุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้